ณ สิ้นปี 2557 2558 2559
รายได้รวม (ล้านบาท) 5,624 5,477 5,306
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 852 785 945
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 461 151 478
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.04 0.67 2.11
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 8.20 2.75 9.00
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 5,550 5,105 5,593
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 2,225 1,524 1,576
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,325 3,581 4,017
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (ร้อยละ) 8.55 2.83 8.93
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย (ร้อยละ) 14.70 4.53 12.58
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ไป (ร้อยละ) -20.80 7.34 18.91
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 0.43 0.39
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.71 15.84 17.77
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.20 1.00