บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีประกอบด้วยโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมชนิดต่างๆ โดยจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลัก

พีดีไอใช้วัตถุดิบแร่สังกะสีที่ผลิตได้เองจากเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ปี 2527 ต่อมาในปี 2538 บริษัทฯ เริ่มนำเข้าแร่สังกะสีจากแหล่งต่างๆ ของโลกมาถลุงเป็นหลัก โดยแร่สังกะสีที่นำเข้าจะผ่านกระบวนการย่างแร่ให้เป็นแคลไซน์ที่โรงงานจังหวัดระยองก่อนส่งไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีที่โรงงานจังหวัดตาก

ปี 2551 พีดีไอได้เริ่มใช้วัตถุดิบสังกะสีรีไซเคิลร่วมกับแร่สังกะสีที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้วัตถุดิบแร่จากธรรมชาติ โดยการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลจะต้องแปรสภาพเบื้องต้นที่โรงงานระยองก่อนส่งไปเข้ากระบวนการผลิตที่โรงงานตากร่วมกับวัตถุดิบแร่สังกะสีจากธรรมชาติ

ปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อยกระดับสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลโลหะ และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ยุติการผลิตแร่สังกะสีที่เหมืองผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงกลางปี และจะยุติกระบวนการผลิตโลหะสังกะสีที่โรงงานจ.ตาก ในปลายปี 2560 โดยในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการในธุรกิจใหม่กลุ่มพลังงานทดแทนเป็นผลสำเร็จ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นและที่ประเทศไทย พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งด้านวัสดุและด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม