ความโปร่งใส

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม บนพื้นฐานของการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ

พันธะสัญญา

เราจะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธะสัญญาและกฎหมาย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญยิ่งกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ความเป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยการใช้องค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทุ่มเทกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและจากภายนอก

ทีมงาน

เราเชื่อในทีมงานและมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรทีมงานของเราจะได้รับการเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนให้เกียรติและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและความเป็นเอกภาพขององค์กร