ผาแดงฯ ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ขององค์กรสะท้อนถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

การดำเนินกิจการในทุกพื้นที่ เราต้องบรรลุผลสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบด้วยพนักงาน สาธารณชน องค์กรภาคเอกชน (NGO) และผู้ถือหุ้น

พนักงานของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร เราจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม จะดูแลและไม่เลือกปฏิบัติ จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี สนับสนุนพนักงานของเราให้สามารถพัฒนาตนเองท่ามกลางความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ภายในองค์กร บนพื้นฐานความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง ภาษาและกายภาพ

บริษัทฯ บริหารผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบอย่างสูงสุด และจะพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้ในทุกกระบวนการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะให้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน น้ำและวัตถุดิบอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เปิดเผยและตรงไปตรงมา เราส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจิตอาสาทำงานร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเพณี วัฒนธรรมไทยและจะปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายทั้งหมด

บริษัทฯ พัฒนาและประกาศใช้นโยบายนี้เพื่อทำให้มั่นใจว่า หุ้นส่วนธุรกิจทั้งหมดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดหาสินค้ามีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

จรรยาบรรณขององค์กรได้วางแนวปฏิบัติในการทำงานและความสัมพันธ์ในการทำงานของพนักงาน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งการต่อต้านกับการทุจริตในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ คำนึงถึงผลสำเร็จของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการประเมินผลดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร เราให้พนักงาน คู่ค้าและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมต่อนโยบายนี้เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาที่มีต่อสาธารณชน และเติมเต็มความรับผิดชอบของเราต่อการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าและอนาคตที่ดีขึ้นให้กับมนุษยชาติ