ชุมชน

พีดีไอได้สื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนจากธุรกิจสังกะสีไปสู่ธุรกิจใหม่ ซึ่งชุมชนต่างมีความเข้าใจดีและพร้อมสานต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่พีดีไอได้ร่วมกับชุมชนริเริ่มขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนต่อไป ประกอบด้วย

การดำเนินงานของกองทุน 60 ปีครองราชย์ เพื่อสุขภาพและสวัสดิการชุมชน

การดำเนินงานของกงอทุนฯ ทั้ง 4 แห่งที่อ.แม่สอด จ.ตาก ได้แก่ กองทุนฯต.พระธาตุผาแดง กองทุนฯ เทศบาลตำบลแม่ตาว กองทุนฯ เทศบาลตำบลแม่กุ และกองทุนฯ ต.แม่กุ โดยทั้ง 4 กองทุนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ในปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยพีดีไอให้การสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นในแต่ละกองทุนฯ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก ปี 2559 นับเป็นปีที่สิบของการก่อตั้งกองทุนฯ และสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน

กลุ่มอาชีพผ้าทอมือกระเหรี่ยง

กลุ่มอาชีพผ้าทอมือกระเหรี่ยง อ.แม่สอด จ.ตาก ริเริ่มโครงการโดยบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านพะเด๊ะและบ้านถ้ำเสือกลุ่มเล็กๆ จัดทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าทอ อาทิ ปกสมุดบันทึก กระเป๋าใส่เศษสตางค์ กระเป๋าถือสตรี ฯลฯ ต่อมากลุ่มผ้าทอมือได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและตอบสนองการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกะเหรี่ยงได้ขยายช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง โดยวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ อาทิ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และห้างเซ็นทรัล นับเป็นความภูมิใจที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนในช่วงเริ่มต้นและร่วมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโดยประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทำให้กลุ่มผ้าทอมือกะเหรี่ยงมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดได้ต่อไป แม้ในวันที่พีดีไอจะเสร็จสิ้นภารกิจและออกจากพื้นที่แม่สอดไปแล้วก็ตาม

การช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ

ภารกิจผลิตแร่ที่สำนักงานเหมืองแม่สอดจะสิ้นสุดลงเมื่อกลางปี 2559 แต่ภารกิจการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในพื้นที่รอบโรงงานที่ตากและที่ระยองยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณมากกว่า 4 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณประโยชน์และวัฒนธรรม เป็นต้น

จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธุรกิจใหม่

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของพีดีไอได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนโดยรอบโรงงานตาก และเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องตามโอกาสและความเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงใยต่างๆ ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจริงใจและความตั้งใจจริงของพีดีไอที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

พีดีไอได้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนต่อการดำเนินโครงการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดตาก ของบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด โครงการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ ซึ่งได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ ค.1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560