รู้จักผาแดงฯจรรยาบรรณข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติไว้ให้พนักงานยึดถือ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท

พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย

2. ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัมมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความเห็นชอบเท่านั้น การรักษาทรัพย์สินของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง การเสื่อมเสียสูญหาย หรือการใช้โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นการบั่นทอนความมั่นคงและความเจริญของบริษัท พนักงานพึงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและช่วยระมัดระวังดูแลทรัพย์สินทั่วไปแม้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอีกด้วยโดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทได้

ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงงาน อาคาร ที่ดิน วัสดุและสินค้า ของใช้สิ้นเปลือง รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึง เทคโนโลยี กรรมวิธี ระบบงาน ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิทธิ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนความลับของบริษัท

3. การขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

พนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร เช่น

3.1 ดำเนินการหรือประกอบการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
3.2 ดำเนินการหรือประกอบการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้บริษัทหรือรับเหมางานของบริษัทหรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท
3.3 มีผลประโยชน์ทางการเงินทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ

4. การใช้ข้อมูลของบริษัทหาประโยชน์

พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัท หรือโดยที่ผู้อื่นอาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของบริษัท เช่นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในขณะที่จะประกาศผลการดำเนินงานหรือจะมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจมีผลให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง หรือซื้อขายที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจที่ใกล้บริเวณที่บริษัทจะก่อสร้างหรือขยายโรงงาน สำนักงาน หรือ สถานประกอบการอื่น ๆ ของบริษัทอันเป็นไปในทางที่ส่อว่าจะหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

5. การรับประโยชน์ และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัท

พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย พ่อค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วมทำการค้า ให้ยืมเงิน กู้เงิน ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่น ให้เช่า เรี่ยไร หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลเหล่านี้

6. ของขวัญ

พนักงานพึงละเว้นการรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม หรือในโอกาสอื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้บริษัท หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

พนักงานพึงละเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา

7. การทำงานอื่นนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท

พนักงานย่อมอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีที่พนักงานต้องทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท งานนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
7.1 ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
7.2 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัท
7.3 ไม่ทำในสถานที่ของบริษัท
7.4 ไม่ทำในเวลาทำงานของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ทำ การทำงานนั้นต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

8. การรักษาชื่อเสียงบริษัท

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่บริษัท และพึงรักษาเกียรติของตนตามควรแก่สถานะในสังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

9. การใช้สิทธิทางการเมือง

พนักงานย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าบริษัทฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เช่นพนักงานไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือช่วยเหลือกลุ่มการเมืองอย่างเปิดเผย หรือสมัครเข้ารับเลือกในตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น

10. การปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา

พนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญและกำลังใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันแสดงถึงการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน
  •